Crkva San Clemente de Segovia

Crkva San Clemente de Segovia
Crkva San Clemente de Segovia
Anonim

Kastiljanski grad Segovia i susjedni grad Zamora su dva grada u Španjolskoj koji čuvaju većinu srednjovjekovnih crkava izgrađenih u romanički stil. Naime, Segovia ima skupinu crkava koje su se izvorno nalazile izvan zidina, odnosno izvan gradskih zidina. Iako su danas uglavnom potpuno integrirani u monumentalno segovsko urbano područje.

Crkva San Clemente de Segovia
Crkva San Clemente de Segovia

Crkva San Clemente de Segovia

Ovo su crkve San Millán, San Lorenzo, la Vera Cruz, San Justo i naravno crkva koja nas se ovdje tiče, ona San Clemente. A to je da ovaj mali hram izgrađen između dvanaestog i trinaestog stoljeća predstavlja, unutar cijele te rute, izvanrednu prekretnicu jer ima konstruktivne i ukrasne osobitosti koje ga razlikuju od ostalih.

To je mala crkva, s jednom lađom, koja je izvorno imala dva različita portala, jedan na zapadu, a drugi na jugu. Iako je danas zapadna vrata zazidana, a od dva stupa koji su nosili njegovu jednu arhivoltu, jedan je izgubljen, a ornamentalni motivi koji su se pojavljivali na kapitelima su teško oštećeni. Isto se ne događa s kanetima sačuvanim u crijepu koji je štitio pokrov. A u ovim kanetima se mogu vidjeti prekrasni reljefi koji predstavljaju biljne, životinjske itakođer tracer.

Što se tiče južnih vrata, ona imaju otvoreni trijemski atrij ili galeriju s pet polukružnih lukova poduprtih uparenim stupovima. A unutar galerije se otvara naslovnica. Ovdje su sačuvane njegove tri arhivolte ukrašene biljnim motivima.

Nažalost, preko ovog portala nije moguće prijeći, jer crkvu trenutno zauzimaju časne sestre iz reda María Reparadora, koje je koriste za duhovna povlačenja i sprječavanje posjeta. Šteta što se unutar crkve još uvijek nalaze slike iz 13. stoljeća koje prikazuju Jessejevo drvo.

Unatoč velikoj posebnosti segovske crkve San Clemente nalazimo je na vanjskoj strani njezine apside ili korala. Za početak, ova polukružna apsida ima dvije različite visine, nešto što sugerira da je ranija izgrađena, a da je kasnije podignuta u onu koju vidimo danas.

Na taj način se u zidu apside nalazi 6 prozora zaštićenih isto toliko polukružnih lukova koji se oslanjaju na pričvršćene stupove, nešto što ne sprječava da se jasno ispolje dva kontrafora glave. Jedinstvena je kompozicija u romaničkoj Segovije, no ima svoje sličnosti s drugim suvremenim konstrukcijama, kao što je kupola katedrale u Zamori, a postoje čak i elementi koji je povezuju s ostalefrancuske romaničke crkve smještene u regiji Poitou.

U vezi s drugim elementom koji se manifestira kada se vidivolumen crkve, njen toranj, istina je da ne znamo sa sigurnošću njen izvorni izgled, budući da je ovaj zvonik kroz povijest doživio brojne promjene.

Popularna tema